Compliance & Integriteit Management

Go to English version

VU Executive Master of Compliance & Integriteit Management

Op deze site kunt u alle informatie vinden over onze opleiding, onze docenten en onze activiteiten. Als u meer informatie nodig hebt, neem dan gerust contact met ons op via compliance.feweb@vu.nl of 020-5982509.

We bieden een 2 jaar durende uitdagende postgraduate opleiding op het gebied van Compliance en Integriteit, meer informatie vindt u onder het mapje Executive Master of Compliance & Integriteit Management. Jaarlijks organiseren wij in het voorjaar een groot symposium over een relevant thema, waarbij discussies over compliance en integriteit gestimuleerd worden. Hieruit en uit onderzoek vloeien diverse publicaties voort op het vakgebied.

Een integere organisatie werkt

Steeds meer bedrijven zien de noodzaak om als organisatie zichtbaar en aantoonbaar compliant en integer te zijn. Schandalen in uiteenlopende sectoren tonen immers keer op keer aan hoe groot de gevolgen kunnen zijn van normafwijkend gedrag. Het vertrouwen in (vooral financiële) bedrijven daalde en alles wijst erop dat compliance en integriteit veel sterker verankerd moeten worden binnen organisaties.

Daarbij gaat compliance allang niet meer alleen om het voldoen aan wet- en regelgeving. Daar neemt de maatschappij eenvoudigweg geen genoegen meer mee.
Tegenwoordig wordt van bedrijven verwacht dat zij bij hun handelen rekening houden met alle stakeholders: klanten, medewerkers, aandeelhouders en bijvoorbeeld ook het milieu.

Compliance en integriteit zijn bovendien allang niet meer alleen van toepassing op financiële instellingen. Ook bedrijven buiten de financiële sector begrijpen hoe belangrijk het is een organisatie te creëren die compliant en integer is. Als compliance en integriteit goed in de organisatie en de commerciële processen zijn geïntegreerd, verbetert de dienstverlening. Het draagt bij aan een betere klantrelatie en versterkt de reputatie.

Maar hoe formuleer je dan een visie op compliance en integriteit? En hoe vertaal je die visie door in beleid? Duidelijk is dat een eendimensionale kijk niet voldoet.
Bij compliancevraagstukken speelt bijvoorbeeld niet alleen het juridische perspectief een rol, maar ook ethiek en risicobenadering. Daarom benadert de Postgraduate opleiding Compliance & Integriteit Management deze vraagstukken vanuit een multidisciplinair perspectief en op managementniveau, zonder te verzanden in de kleine details.

Wilt u als senior professional compliance- en integriteitactiviteiten structureren en positioneren in uw organisatie? Dan voorziet de opleiding Compliance & Integriteit Management u van de benodigde kennis en vaardigheden.

Nadat u de opleiding heeft afgerond bent u in staat om:

  • compliance- en integriteitvraagstukken multidisciplinair te benaderen;
  • het compliancelandschap van een organisatie in kaart te brengen, inclusief de (inter)nationale toezichtmechanismen die op de organisatie van toepassing zijn;
  • de belangrijkste kenmerken van compliance- en integriteitbeleid te benoemen;
  • zelfstandig compliance- en integriteitbeleid voor een organisatie te formuleren en dit in een organisatie te verankeren;
  • betrouwbare en onderbouwde inschattingen te maken van compliance- en integriteitrisico’s en deze te prioriteren;
  • adequate beheersmaatregelen te koppelen aan compliance- en integriteitrisico’s;
  • compliance- en integriteitaspecten te verankeren in monitoring- en auditingprocessen, evenals de in- en externe verantwoording daarover (corporate governance);
  • (knelpunten in) cultuur en gedrag ten aanzien van compliance en integriteit te identificeren en interventiemogelijkheden hiervoor te definiëren;
  • het bovenstaande toe te passen op uw eigen werkomgeving, en op andere bedrijven en sectoren, in een nationale en internationale context;
  • het bovenstaande toe te passen in een wetenschappelijke onderzoeksetting (de eindscriptie).

Het belang van de opleiding

Erik van de Merwe, ex-voorzitter van het Curatorium
“Het belang van de kennis van en het inzicht in de toezichtstrategieën van de toezichthouders is essentieel voor een effectief compliance-beleid. Dit geldt niet alleen in de financiële wereld, maar in alle relaties tussen toezichthouder en onder toezicht gestelde. Zo blijken toezichthouders in niet-financiële sectoren zich voor hun toezichtstrategie te laten inspireren door bijvoorbeeld De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. De postgraduate opleiding Compliance & Integriteit Management van de VU biedt een kijkje achter de schermen bij zowel de financiële als de niet-financiële toezichthouders. Naast toezichtstrategieën heeft de opleiding ook prominent aandacht voor integriteit. Immers, de kern van compliance ligt in het gedrag.”

Sylvie Bleker-van Eyk, Programmadirecteur en kerndocent
“De postgraduate opleiding brengt compliance en integriteit management bijeen. Hierdoor wordt duidelijk aangegeven dat deze onderwerpen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De praktijk worstelt dagelijks met compliance en integriteit vragen. Vaak worden deze vragen afzonderlijk behandeld. Door de praktijk te koppelen aan jonge takken van de wetenschap, zoals compliance en integriteit, trachten we gezamenlijk tot werkbare oplossingen te komen, waarbij een doordacht wetenschappelijk fundament het draagvlak voor de oplossingen verstevigt. De meerwaarde voor studenten en voor hun werkgever is gelegen in het zoeken naar oplossingen van hun eigen praktijkvraagstukken, waarbij de wetenschap zorgt voor een sterke basis.”
      
Robert van Altena, kerndocent
“Een moderne speler in de wereld van compliance en integriteit is in staat om ontwikkelingen in de samenleving te verbinden met bedrijfsstrategie, dynamiek in de bestuurskamer, risico management, control frameworks en menselijk gedrag. De opleiding brengt hiervoor onderdelen samen uit reeds lang gewortelde vakgebieden als privaat- en publiek recht, bedrijfskunde, accountancy, gedrags- en veranderkunde en ethiek. De opleiding is uniek. De kracht van de opleiding schuilt tevens in het interactieve karakter met oog voor discussie over toepassing in de praktijk; door de studenten onderling, uitgedaagd door docenten die eveneens midden in de dagelijkse praktijk staan.”

Roger Dassen, Hoogleraar
“Steeds vaker moeten ondernemingen verklaren ‘in control’ te zijn. Maar wat houdt ‘in control’ in? Het afvinken van lijsten of het inzicht hebben in wat er daadwerkelijk plaatsvindt? Hier raken we het onderwerp van de soft controls. Naast de gewoonlijke hard controls van compliance biedt de opleiding inzicht in soft controls die nodig zijn om er voor te zorgen dat een onderneming niet alleen op papier weet of hij compliant is aan opgelegde wetten en regels, maar ook steeds meer ‘in control’ raakt op het gebied van integriteit.”